Εσωτερικός κανονισμός και πειθαρχικός κώδικας

απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΘΟ 1

Ο παρών κανονισμός αποτελεί τον κώδικα εσωτερικής διάρθρωσης και

πειθαρχικής λειτουργίας των τμημάτων του συλλόγου (αγωνιστικών και μη) και ισχύει δεσμευτικά για το σύνολο των αθλουμένων σε αυτόν , ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας η οποιασδήποτε άλλης ιδιότητας.  Η ισχύς του πηγάζει από την υπ αριθμόν -51-/27-01-2015 απόφαση του ΔΣ του συλλόγου και ισχύει ως την οριστική ανάκληση η τροποποίηση του με νεώτερη απόφαση του ΔΣ

ΑΡΘΡΟ 2

Κάθε τμήμα (αγωνιστικό ή μη) οργανώνεται ιεραρχικά με επικεφαλής τον γενικό αρχηγό , τους εφόρους ως εκπροσώπους του ΔΣ , τον προπονητή,  τους εκλεγμένους αρχηγούς και ακολούθως τους υπόλοιπους αθλητές. Την ευθύνη ανάδειξης των αρχηγών φέρει αποκλειστικά το ΔΣ , όπου μετά από εκλογική διαδικασία αναδεικνύονται τρεις (3) αρχηγοί, εκ των οποίων το ΔΣ ορίζει τον ένα ως  α΄ αρχηγό , πάντα σε συνεννόηση με τον προπονητή , η σύμφωνη γνώμη του οποίου είναι σημαντική και απαραίτητη.

ΑΡΘΡΟ 3

Ο προπονητής κάθε τμήματος έχει γενική αρμοδιότητα επί των θεμάτων αυτού και φέρει την ευθύνη που του αναλογεί , πάντα σε αγαστή συνεργασία με το ΔΣ η τους εκπροσώπους του στο τμήμα.

Ενδεικτικά:  α. οργανώνει , κατευθύνει  και διεξάγει τις προπονητικές και αγωνιστικές δραστηριότητες του τμήματος, β. μεριμνά για την σωματική ακεραιότητα  και την υγεία των αθλητών κατά τη διάρκεια της προπόνησης. γ. ενδιαφέρεται και φροντίζει για την ασφάλεια και ορθή χρήση των προπονητικών εγκαταστάσεων και του αθλητικού υλικού,  δ. καταρτίζει και γνωστοποιεί στους αθλητές  το πρόγραμμα των προπονήσεων από την αρχή της αθλητικής  χρονιάς. Σε περίπτωση αλλαγής του προγράμματος οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως τους αθλητές.,  ε. οι προπονητές όλων των τμημάτων ασκούν πέρα των άλλων παιδαγωγικό έργο και ως εκ τούτου οφείλουν είτε κατά  την  διάρκεια των προπονήσεων , είτε στους αγώνες να συμπεριφέρονται κόσμια , σεβόμενοι την προσωπικότητα των αθλούμενων και κατ επέκταση την φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας του συλλόγου. , στ. οι προπονητές των τμημάτων οφείλουν να συνεργάζονται καθ όλη την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα , όσον αφορά την αγωνιστική πρόοδο των αθλουμένων και οφείλουν να συμπεριφέρονται με σεβασμό ο ένας απέναντι στον άλλο , ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας ή επιπέδου κατάρτισης.

ΑΡΘΡΟ 4

Ο έφορος  (ή οι έφοροι ) συνεργάζεται με τον προπονητή στην οργάνωση και ορθή λειτουργία του τμήματος, η δε συνολική λειτουργία επικυρώνεται από το ΔΣ.  Έ χει την ευθύνη της επικοινωνίας με τους αθλητές και ιδίως με τους αρχηγούς του τμήματος. Μεταφέρει τα αιτήματα και τις εισηγήσεις του προπονητή στο ΔΣ ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε ΔΣ και προπονητή. Σε περίπτωση κωλύματος του προπονητή σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις του (παρουσία σε προπονήσεις , αγώνες κτλ) οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως τον έφορο και τον γενικό αρχηγό και να φροντίζει για την κάλυψη της απουσίας του.

ΑΡΘΡΟ 5

Οι αθλητές οφείλουν να σέβονται κα να ακολουθούν αναντίρρητα τις οδηγίες του προπονητή με προθυμία και ομαδικό πνεύμα , μέσα σε πλαίσια ήθους, ευπρέπειας και αγωνιστικής άμιλλας .

ΑΡΘΡΟ 6

Οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι αθλητές  -τριες, οφείλουν να το αναφέρουν στους αρχηγούς και τον έφορο η τον γενικό αρχηγό, οι οποίοι σε συνεργασία με τον προπονητή επιλαμβάνονται και εφ’  όσον το κρίνουν απαραίτητο, προωθούν  το  θέμα στο Δ.Σ. , που έχει την τελική ευθύνη της όποιας απόφασης.

Σε περίπτωση τραυματισμών η γενικότερα  προβλημάτων υγείας, οι αθλούμενοι οφείλουν να ενημερώνουν προπονητή, έφορο η γενικό αρχηγό, ώστε πέραν των άλλων να καταστεί δυνατός ο χρονικός προσδιορισμός τυχόν αποχής από τις αγωνιστικές δραστηριότητες.

ΑΡΘΡΟ 7

Οι αθλούμενοι οφείλουν να προσέρχονται εγκαίρως στις καθορισμένες ημέρες και ώρες προπονήσεων. Σε περίπτωση δε αδυναμίας προσέλευσης να ειδοποιούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος τον προπονητή η τον έφορο για την επιγενόμενη απουσία τους, εκτός εάν η μη ενημέρωση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.

Οφείλουν επίσης να φέρουν την προβλεπόμενη προπονητική ενδυμασία, ενώ απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ενδυμάτων άλλου συλλόγου.

Παράβαση των ανωτέρω  δύναται να επιφέρει ποινή του αθλητή –τριας, το είδος της οποίας καθορίζεται μετά από εισήγηση προπονητή και εφόρου, με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 8

Καθ’ όλη την διάρκεια της προπόνησης, οι αθλητές οφείλουν να μεριμνούν για την ορθή χρήση του αθλητικού υλικού και των εγκαταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 9

Κατά την διάρκεια των αγωνιστικών δραστηριοτήτων του τμήματος, οι αθλούμενοι οφείλουν –στο μέτρο του δυνατού- να τηρούν τις οδηγίες του προπονητή και να συμβάλλουν στην επίτευξη των τεθέντων στόχων.

Αθλητής ο οποίος  προσβάλλει  καθ΄ οιοδήποτε τρόπο (ύβρεις, χειρονομίες κτλ) τον αντίπαλο προπονητή, τους αντίπαλους  αθλητές η τους διαιτητές και εν γένει έχει συμπεριφορά προσβλητική για το ήθος και την παρουσία του συλλόγου, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού από -1-  έως -3- αγωνιστικές ημέρες.

Εάν δε η άνω προσβλητική συμπεριφορά κατευθύνθηκε προς τον προπονητή η τους συναθλητές του, ο αθλητής  –τρια τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού από -2- έως -6- αγωνιστικές ημέρες.

Όμοια ποινή (-2- έως -6- αγωνιστικές) επιβάλλεται σε αθλητή  -τρια , που αν και ήτο ικανός προς τούτο, αρνήθηκε να συμμετάσχει σε αγώνα τμήματος, κατόπιν εντολής του προπονητή.

Σε περίπτωση όπου υφίσταται υποτροπή σε ότι αφορά τα παραπάνω παραπτώματα, ο αθλούμενος τιμωρείται με 6μηνη αργία και παραπέμπεται στο Δ.Σ. με το ερώτημα οριστικής διαγραφής από τις τάξεις του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 10

Καμία ποινή από τις  προβλεπόμενες στον παρόντα κώδικα δεν επιβάλλεται , χωρίς προηγουμένως να ακουσθεί ο υπό τιμωρία αθλητής   -τρια.

Η  έκτιση της επιβληθείσης ποινής αρχίζει ευθύς αμέσως μετά την λήψη της απόφασης από το αρμόδιο όργανο που την επιβάλλει.

ΑΡΘΡΟ 11

Στο τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου , οι προπονητές όλων των αγωνιστικών τμημάτων , οφείλουν να παραδίδουν στο Δ.Σ. έκθεση με απολογισμό των πεπραγμένων του τμήματος  που καθοδηγούν,  με προτάσεις για την καλύτερη δυνατή οργάνωση και λειτουργία την επόμενη αγωνιστική  περίοδο.

ΠΕΥΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Ο  πρόεδρος                                                  Ο Γενικός γραμματέας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ                     ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΝΤΑΙΟΣ

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email